STATUTUL

ASOCIAȚIEI COLEGIUL NAȚIONAL EMIL RACOVIȚĂ

CAPITOLUL I

DENUMIREA, CONSTITUIREA, SCOPUL ȘI DURATA ASOCIAȚIEI

Art.1. Asociația Colegiul Național Emil Racoviță (ACNER) din Cluj-Napoca este organizată și funcționează în conformitate cu legea română și în baza prevederilor prezentului statut.

În capitolele următoare se va folosi numai denumirea de asociație pentru a desemna Asociația Colegiul Național Emil Racoviță (ACNER) din Cluj-Napoca.

Art.2. Asociația se constituie ca organizație neguvernamentală, apolitică, nonprofit, cu drept la însemne, emblemă și ștampilă proprie.

Personalitatea juridică a Asociației se dobândește potrivit legii prin recunoaștere formulată de instanța judiciară competentă în momentul înregistrării în registrul persoanelor juridice ținut la această instanță.

Art.3. Emblema Asociației este:

Emblema va fi supusă înregistrării și protecției OSIM conform legislației în vigoare.

Art.4. Scopurile Asociației sunt: promovarea ideilor, valorilor și acțiunilor necesare creșterii permanente a prestigiului Liceului Emil Racoviță din Cluj-Napoca, a elevilor, absolvenților și profesorilor acestui lăcaș de învățământ, în țară și străinătate.

Scopurile propuse și care sunt prevăzute în alineatul precedent se vor putea atinge prin realizarea obiectivelor prevăzute din prezentul statut.

Art.5. Asociația are sediul în municipiul Cluj-Napoca str. Mihail Kogălniceanu nr 9 - 11 jud. Cluj.

Sediul va putea fi schimbat prin hotărârea adunării generale a membrilor în conformitate cu prevederile legii.

Art.6. Asociația este constituită pe durată nedeterminată.

Ea va înceta să aibă ființă în cazurile prevăzute de lege și prin dizolvare hotărâtă de adunarea general, neputând fi supusă comasării sau divizării.

Art.7. Asociația se înființează și funcționează în temeiul Legii nr 21/1924 și Decretului nr.31/1954, precum și în baza statului propriu.

CAPITOLUL II

OBIECTIVELE ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ȘCOLII

Art.8. Obiectivele asociației sunt:

a) promovarea ,,spiritului racoviţist’’ prin sprijinirea și facilitarea legăturilor și a întrajutorării dintre absolvenții liceului, profesorii și elevii liceului după absolvire, în timpul activității sau după pensionare;

Prin ,,spirit racoviţist” se înțelege promovarea valorilor morale ale prieteniei, amiciției, toleranței, respectului și întrajutorării umane, valori ridicate la rang de principii de viață;

b) stimularea morală și materială a elevilor și cadrelor didactice din Liceul ,,Emil Racoviță”, cu rezultate deosebite în activitatea școlară, profesională, precum și la olimpiadele și concursurile școlare interne și internaționale;

c) sprijinirea morală și materială a cercetării științifice desfășurate de elevii și cadrele didactice din Liceul ,,Emil Racoviță”

d) afirmarea și susținerea publică a realizărilor valoroase, școlare, profesionale, culturale, științifice și sportive, obținute de Liceul ,,Emil Racoviță’’;

e) sprijinirea morală și materială a talentelor artistice din rândurile elevilor, profesorilor sau absolvenților Liceului ,,Emil Racoviță’’;

f) susținerea stabilirii de relații cu unități școlare din țară ce poartă numele de ,,Emil Racoviță’’, precum și cu entități școlare din alte țări;

g) susținerea, sprijinirea și ajutorarea materială și morală a absolvenților și profesorilor, activi sau pensionari, în situații ce impun promovarea ,,spiritului racoviţist’’;

h) realizarea și constituirea sistemului logistic și a bazei de date necesar desfășurării activităților asociației.

Art.9. Activitățile pe care le poate desfășura asociația în realizarea obiectivelor și scopurilor propuse, sunt:

a) organizarea sau sprijinirea logistică și materială a organizării întâlnirilor periodice dintre absolvenții promoțiilor Liceului ,,Emil Racoviță’’;

b) organizarea de excursii în țară și străinătate, la sfârșit de an școlar pentru elevii premianți precum și pentru elevii care au obținut rezultate deosebite la olimpiade școlare și în concursurile sportive, cu suportarea cheltuielilor de către asociație;

c) acordarea de ajutoare bănești pentru elevii participanți la fazele finale ale olimpiadelor școlare sau la competiții sportive regionale, naționale sau internaționale;

d) achiziționarea de mijloace necesare în scopul constituirii sistemului logistic și al bazei de date a asociației și acordarea la rețeaua ,,Internet” și E-mail;

Informațiile din baza de date sunt confidențiale și vor putea fi folosite numai în vederea realizării obiectivelor și scopurilor asociației;

e) organizarea și finanțarea de manifestări științifice și activități didactice, culturale și sportive, cu participare internă și internațională, pentru elevii și cadrele didactice ale Liceului ,,Emil Racoviță’’, și sprijinirea participării acestora la manifestări și activități similare organizate în țară sau străinătate;

f) acordarea cu ajutoare bănești sau burse elevilor liceului în situații deosebite, precum și stimularea materială a cadrelor didactice pentru obținerea de rezultate foarte bune în activitatea profesională, științifică, culturală și sportivă;

g) sprijinirea achiziționării de mijloace necesare procesului de învățământ și activităților sportive;

h) finanțarea editării și tipăririi revistei Liceului ,,Emil Racoviță’’;

i) organizarea și sprijinirea financiară a unor cursuri pentru elevii liceului cu participarea unor lectori din străinătate;

j) ajutorarea materială a cadrelor didactice, a personalului angajat și absolvenților liceului în situații ce impun un astfel de sprijin;

k) desfășurarea unor activități economice aducătoare de profit cum ar fi: închirierea mijloacelor auto aflate în proprietatea asociației, editarea unor lucrări de creație intelectuală și altele asemenea în scopul finanțării activității proprii a asociației;

l) afilierea la organisme și organizații interne și internaționale care au scopuri și obiective asemănătoare cu cele ale asociației;

m) alte activități care corespund scopurilor și obiectivelor enunțate.

CAPITOLUL III

MEMBRII ASOCIAȚIEI ȘI MEMBRII FONDATORI

Art.10. Membrii fondatori ai asociației sunt cuprinși în actul de constituire al asociației.

Art.11. Poate deveni membru al asociației orice absolvent al Liceului ,,Emil Racoviță’’, foști elevi ai liceului, foști și actuali profesori ai liceului, elevi din clasele terminale care au împlinit vârsta de 18 ani și au capacitatea deplină de exercițiu, indiferent de cetățenie, naționalitate, sex sau religie.

La data depunerii cererii de aderare, noii membri depun și o copie a actului de identitate.

Art.12.Dobândirea calității de membru al asociației se face prin hotărâre a Comitetului de Conducere care ia act de îndeplinirea următoarelor condiții și formalități:

a) depunerea unei cereri de aderare la asociație care va conține o declarație formală de adeziune la prezentul statut:

b) depunerea unei dovezi eliberate de Liceul ,,Emil Racoviță’’ din care să rezulte îndeplinirea condiției cerute de art.11 din prezentul statut;

c) depunerea unei recomandări de la unul din membrii asociației în formă scrisă;

d) achitarea taxei de înscriere, hotărâtă și revizuită periodic de adunarea generală a asociației.

Art.13.Taxa de înscriere pentru membrii fondatori se varsă la data primei adunări generale de constituire a asociației.

Art.14. Alături de membrii fondatori și membrii asociației, care au drept de vot, asociația mai poate avea și membri de onoare.

Membrii de onoare pot fi personalități ale vieții științifice, culturale, artistice și politice, care s-au remarcat în afirmarea publică a principiilor și valorilor promovate de asociație.

Acordarea titlului de membru de onoare al asociației se hotărăște de Comitetul de Conducere.

Art.15. Membrii fondatori și membrii asociației au următoarele drepturi:

a) să aleagă și să fie aleși în organele asociației;

b) să participe la activitățile asociației organizate pentru membrii săi;

c) să beneficieze de sprijinul acordat în cazurile și condițiile prevăzute de art.9 din prezentul statut.

Art.16. Fiecare membru are un drept de vot cu excepția membrilor de onoare care nu au acest drept.

Art.17.Membrii asociației au următoarele obligații:

a) să respecte statutul asociației

b) să contribuie la realizarea acțiunilor și activităților asociației

c) să nu dăuneze prin activitățile sau acțiunile sale, în nici un mod, prestigiului asociației

d) să nu divulge date și informații confidențiale rezultate din baza de date a asociației și cu privire la acțiunile și activitățile care au un astfel de caracter

e) să-și achite la timp cotizația stabilită și revizuită periodic de adunarea generală a asociației.

Art.18. Începând cu anul 2006, cuantumul cotizației anuale este de 5 RON putând fi indexată anual și va fi achitată de membrii asociației până la data de 25 octombrie a fiecărui an.

Art.19. Pierderea calității de membru are loc prin:

a) renunțare, formulată în scris conform legii;

b) excludere, hotărâtă de adunarea generală, potrivit legii și prezentului statut;

c) în caz de deces.

Art.20. Excluderea se hotărăște de adunarea generală în următoarele situații:

a) când membrul asociației nu și-a plătit doi ani consecutivi cotizația de membru.

Art.21. Pierderea calității de membru de onoare al asociației are loc în situația prevăzută de art.20, lit. a), din prezentul statut și se hotărăște de Adunarea generală a asociației.

CAPITOLUL IV

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI

Art.22.Patrimoniul asociației se constituie din bunuri și fonduri bănești dobândite în condițiile legii, potrivit prevederilor prezentului statut.

Art.23.Asociația poate fi finanțată de instituțiile guvernamentale și neguvernamentale din țară și străinătate, fondurile devenind proprietatea asociației.

Art.24.Asociația poate fi sponsorizată în condițiile legii, de societăți comerciale cu personalitate juridică română și străine.

Art.25.Asociația poate primi donații de la membrii săi și de la alte persoane fizice române sau străine.

Art.26.Asociația poate închiria bunurile pe care le are în patrimoniu contra unor sume de bani stabilite și revizuite periodic, de comitetul de conducere.

Art.27.La data constituirii și înregistrării legale a Asociației Absolvenților și Profesorilor Liceului Emil Racoviță din Cluj-Napoca, patrimoniul său este constituit din suma de 1.400.000 lei reprezentând taxa de înscriere a membrilor fondatori, depusă într-un cont deschis la Banca Transilvania.

Art.28.Pe seama asociației se v-a deschide un cont curent bancar, în lei și valută, la o singură bancă comercială, pentru derularea operațiunilor financiare legate de activitățile desfășurate de asociație.

Art.29. Începând cu anul 2006 taxa de înscriere este de 5 RON putând ajunge la echivalentul a 1% din veniturile lunare brute declarate.

Art.30.Cuantumul taxei de înscriere și a cotizației anuale se stabilește anual de către comitetul de conducere, cu excepția anului 1997.

CAPITOLUL V

ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA ASOCIAȚIEI

Art.31. Conducerea Asociației Absolvenților și Profesorilor Liceului ,,Emil Racoviță” din Cluj-Napoca se realizează prin adunarea generală, comitetul de conducere, președintele și vicepreședinții asociației.

Ca organ ales de control al activității asociației finanțează comisia de control.

Art.32.Angajarea patrimonială a asociației se realizează prin semnătura președintelui sau a vicepreședinților asociației precum și a secretarului asociației sau a administratorului delegat.

Art.33. Adunarea generală a membrilor asociației se întrunește anual în ședințe ordinare sau ori de câte ori este nevoie în ședințe extraordinare.

Art.34 Adunarea generală ordinară, anuală este legal constituită în prezența a 1/3 dintre membrii acesteia; dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar, Adunarea Generală va fi convocată din nou, cu același proiect de ordine de zi, când Adunarea Generală se consideră valabil întrunită indiferent de numărul membrilor prezenți.

Adunarea generală extraordinară este legal constituită, conform prevederilor din alineatele precedente, dacă este întrunit cvorumul cerut de aceste texte.

Art.35. Atribuțiile Adunării generale sunt:

a) alege comitetul de conducere al asociației și comisia de control

b) alege președintele, vicepreședinții, trezorierul și Secretarul asociației

c) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli

d) acordă descărcarea de gestiune conducerii după prezentarea dării de seamă a bilanțului contabil

e) aprobă sau infirmă raportul de activitate al comitetului de conducere și al comisiei de control

f) verifică prin membrii asociației, anume desemnați prin vot, activitatea comitetului de conducere

g) adoptă regulamentul de organizare și funcționare al asociației în termen de un an de la înființarea sa

h) aprobă planul de activități pentru anul în curs

i) adoptă hotărâri privind pierderea calității de membru al asociației

j) adoptă orice hotărâri legate de activitatea asociației, în scopul îmbunătățirii acesteia

Art.36. Hotărârile adunării generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți, prin vot deschis.

Art.37. Convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare se face cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată, prin publicarea anunțului într-un ziar de circulație națională și unul local.

Convocatorul trebuie să cuprindă data, locul și ora la care va avea loc ședința adunării generale, precum și ordinea de zi propusă.

Convocatorul va fi semnat de președintele asociației, sau de cei care au avut inițiativa convocării.

Dacă la primele convocări adunarea generală nu s-a constituit statutar, procedura va fi reluată în maximum o săptămână de la data fixată prin primul și secundul convocator, respectându-se cerințele prevăzute în alineatele precedente.

Convocarea adunării generale extraordinare poate fi făcută în condițiile alin.1 și 2 la inițiativa Comitetului de conducere sau la inițiativa unui număr de minim 40 de membri asociați cu drept de vot.

Art.38. Adunarea generală ordinară se convoacă anual până la data de 15 martie. Comitetul de conducere fixează data la care se va ține adunarea generală ordinară și propune ordinea de zi.

În celelalte cazuri, ordinea de zi propusă este formulată de inițiatori ,care fixează data la care se va ține adunarea generală extraordinară.

Art.39. Comitetul de conducere este format din președintele asociației, doi vicepreședinți, trezorier, secretar și doi membri.

Comitetul de conducere este ales pe timp de doi ani.

Mandatul poate fi reînnoit de cel mult încă două ori.

Atribuțiile președintelui asociației, ale vicepreședinților asociației, trezorierului și ale secretarului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.

Art.40. Comitetul de conducere este organul care coordonează activitatea asociației între ședințele adunării generale ale asociației.

Comitetul de conducere lucrează în ședințe trimestriale și adoptă decizii cu majoritatea simplă a celor prezenți.

Art.41. Convocarea ședinței comitetului de conducere se face de către președintele asociației. Comitetul de conducere lucrează statutar în prezența a jumătate plus unu din membrii acestuia.

Art. 42. Comitetul de conducere are următoarele atribuțiuni principale:

a) pune în aplicare hotărârile adunării generale

b) ia măsuri pentru încasarea la timp și în cuantum datorat a taxei de înscriere ți a cotizațiilor

c) aprobă cheltuieli legate de fiecare activitate și acțiune stabilită prin planul anual

d) aprobă alocarea de sume pentru sprijinirea materială a elevilor, profesorilor, absolvenților și a celorlalte persoane angajate la Liceul Emil Racoviță

e) întocmește darea de seamă anuală

f) aprobă efectuarea unor activități economice aducătoare de venituri necesare finanțării activității asociației

g) acceptă donațiile și sponsorizările

h) îndeplinește oricare alte atribuții ce rezultă din statut și care nu intră în competența adunării generale

Art.43. Comisia de control prezintă anual un raport în fața adunării generale privind modul în care s-a gestionat patrimoniul, cum s-au realizat prevederile bugetare și activitatea financiară a asociației.

Art.44. Comisia de control este formată din doi membri care sunt aleși anual de adunarea generală și care nu au făcut parte și nici nu fac parte din comitetul de conducere.

Art.45. Funcția de administrator delegat, casier și cea de contabil sunt funcții neeligibile și care pot fi ocupate în condițiile prevăzute de legislația muncii.

De asemenea asociația poate angaja și alt personal în funcție de posibilitățile economice-financiare ale acesteia.

Art.46. Administratorul delegat și casierul vor avea atribuțiile stabilite prin regulament și prezentul statut.

Art.47. Membrii asociației care nu-și vor plăti cotizația la termenul scadent vor fi atenționați în 10 zile de la scadență.

Dacă nu se vor achita de obligație în termen de 30 de zile de la atenționare se va supune adunării generale propunerea de excludere a celui care nu și-a îndeplinit această obligație. Excluderea se va dispune conform art.20, lit.b din prezentul statut.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Art.48. Din momentul înregistrării ca persoană juridică, asociația, are ștampilă proprie, emblemă, siglă și însemne specifice, în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.49. Statutul se completează cu toate dispozițiile legale în vigoare privind persoanele juridice.

Art.50. Dizolvarea sau lichidarea asociației se face conform prevederilor legale. Activul și pasivul va fi distribuit și suportat conform hotărârii generale a asociației.

Art.51. Toate situațiile neprevăzute expres de prezentul statut se vor rezolva conform prevederilor legale în vigoare.